OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 

– Firma cnw media działa zgodnie z zasadami etyki, dobrego obyczaju, uczciwej konkurencji oraz w poszanowaniu idei społecznej odpowiedzialności biznesu.

– Firma cnw media świadczy usługi z najwyższą starannością i dbałością o wizerunek, dobre imię i interesy swoje oraz zleceniodawców.

– W przypadku wątpliwości, pytań lub problemów zleceniodawcy z realizacją zlecenia służymy pomocą online lub telefonicznie w godzinach pracy firmy.

– Mając na względzie dobro środowiska naturalnego stosujemy elektroniczny obieg dokumentów. Przygotowujemy oferty, katalogi, materiały informacyjne, promocyjne, scenariusze, specyfikacje zamówień oraz faktury w formie plików PDF.

– Spotkania dotyczące zaproszenia do rokowań, przedstawienia oferty, negocjacji warunków umów, prac nad scenariuszami, dopracowania specyfikacji zlecenia oraz poprawek po realizacji zlecenia odbywają się online z użyciem kamer i mikrofonów, za pośrednictwem platform Skype lub Zoom.

– Do realizacji zlecenia pracownicy oraz osoby współpracujące z firmą cnw media wykorzystują własne środki transportu, co może nieść za sobą konieczność uwzględnienia w wycenie kosztów dojazdu do miejsca realizacji zlecenia.

– Przesłane oferty zawierają ceny netto, do których należy doliczyć należny podatek VAT. Oferty ważne są dwa tygodnie od dnia sporządzenia. Po upływie tego czasu wyceny mogą ulec zmianie.

– Nie wykonamy usługi w warunkach, które zagrażają bezpieczeństwu zdrowia i życia pracowników, współpracowników firmy cnw media oraz podwykonawców, a także innych osób trzecich biorących udział w realizacji zlecenia lub osób postronnych.

– Nie wykonamy usługi jeżeli będzie się to wiązało z naruszeniem obowiązującego prawa lub innych regulacji, w tym wewnętrznych regulaminów firm czy instytucji, co mogłoby skutkować narażeniem pracowników, współpracowników lub podwykonawców firmy cnw media na sankcje karne lub jakiekolwiek inne roszczenia.

– Podczas realizacji zleceń stosujemy się do prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

– Nie proponujemy rozwiązań, których nie zastosowalibyśmy w przypadku produkcji materiałów promujących nas samych.

– O ile nie zostanie postanowione inaczej, uzyskanie wszelkich pozwoleń na wejście, zgód na filmowanie i rejestrowanie dźwięku, zgód na wykorzystanie wizerunku osób biorących udział w produkcji, zgód na udostępnienie lokalizacji leży po stronie zleceniodawcy usług.

– Nie można bez naszej wiedzy i zgody rejestrować przebiegu realizacji zlecenia w jakiejkolwiek formie dźwiękowej lub wizualnej, nawet na wewnętrzne potrzeby zleceniodawcy. Firma cnw media może na życzenie przygotować takie materiały w sposób profesjonalny i z zachowaniem należytej staranności oraz dbałości o interesy obu stron.

– Zleceniodawca przyznaje prawo firmie cnw media do umieszczenia produktu w całości lub w częściach w portfolio firmy, oraz informacji na temat zrealizowanego zlecenia w mediach społecznościowych oraz na stronie firmowej, wraz z oznaczeniem zleceniodawcy.

– Nie można bez naszej zgody wykorzystywać logotypów ani materiałów promocyjnych firmy cnw media. Po uzyskaniu zgody wykorzystujący logotypy lub materiały promocyjne powinien przedstawić do akceptacji projekt utworu wizualnego zawierającego powyższe. Każdorazowe wykorzystanie znaków firmowych cnw media musi być poprzedzone akceptacją jej przedstawiciela.

 

PRODUKCJE AUDIO I WIDEO

 

– Warunkiem niezbędnym do przystąpienia do realizacji zdjęć lub nagrań jest wypracowanie i akceptacja specyfikacji zamówienia oraz scenariusza utworu lub utworów. Jeżeli zleceniodawca pomija istotne kwestie dotyczące specyfikacji oraz scenariusza, wówczas godzi się, że firma cnw media wykona realizację zgodnie z własną wizją i pomysłem oraz bez możliwości wprowadzenia bezpłatnie zmian w zakresie, który zleceniodawca pominął.

– Specyfikacja zamówienia obejmuje informacje na temat ogólnego charakteru i ilości produkcji, jej założeń technicznych, lokalizacji, długości trwania produkcji, sposobu jej rejestracji, tworzenia lub postprodukcji, konieczności wykorzystania gotowych materiałów, konieczności stworzenia nowych graficznych elementów oprawy wizualnej, animacji itp.

– Scenariusz utworu lub utworów obejmuje informacje na temat poszczególnych elementów składowych utworu lub utworów, kolejności ich występowania po sobie, w tym tekstu lektora, wypowiedzi lub dialogów osób występujących w utworze lub utworach, kolejności i czasie pojawiających się w utworze elementów graficznych, efektów dźwiękowych czy muzyki.

– W przypadku niedostarczenia specyfikacji zamówienia lub niemożności wykonania scenariusza utworu nie będziemy mogli przystąpić do kontynuowania realizacji usługi. Wówczas wystawiona zostanie faktura za realizację dotychczasowego etapu usług, a jego efekty końcowe zostaną przekazane zleceniodawcy.

– Realizacje produktów audio i wideo przygotowujemy korzystając wyłącznie z własnego sprzętu.

– Nie wykonujemy montażu z materiałów zewnętrznych, które nie spełniają minimum standardów jakości. Dopuszczamy możliwość montażu na podstawie profesjonalnych materiałów stockowych.

– Domyślnym lektorem, którego głos jest wykorzystywany w produkcjach, jest Paweł Ptaszyński, producent i założyciel firmy cnw media. Istnieje możliwość zatrudnienia innych lektorów, jednak to niesie ze sobą konieczność indywidualnej wyceny i może to znacząco wpłynąć na jej ostateczną wysokość.

 

DOSTAWA GOTOWYCH PRODUKTÓW, POPRAWKI I ROZLICZENIA

 

– Po zamknięciu produkcji zleceniodawca otrzymuje finalną wersję utworu. Zostaje mu ona dostarczona elektronicznie podobnie jak wersja robocza do naniesienia ewentualnych poprawek. Nie stosujemy pendrive’ów, płyt CD, DVD, ani innych fizycznych nośników.

– Pliki wideo dostarczamy w formacie MP4, w uniwersalnym kodowaniu H264 lub H265/HEVC

– Pliki audio dostarczamy w formacie MP3 lub WAV

– Po zakończeniu produkcji i przekazania roboczej wersji utworu zleceniodawca w ciągu pięciu dni powinien dostarczyć w formie pisemnej jednorazowo listę poprawek montażowych do naniesienia. Ich jednorazowe naniesienie jest ujęte w cenie wykonania zlecenia.

– Poprawki uwzględniające konieczność ponownego rejestrowania obrazu lub dźwięku będą dodatkowo wyceniane.

– Jeżeli w ciągu pięciu dni od przekazania wersji gotowej utworu zleceniodawca nie zgłasza zastrzeżeń, to oznacza, że akceptuje on wykonaną realizację w takim kształcie, w jakim została mu dostarczona, a produkcja zostaje zamknięta i przekazana do rozliczenia.

– Faktura zostanie dostarczona zleceniodawcy w dniu zamknięcia produkcji, o ile płatności nie zostały rozłożone na kilka etapów.

– Faktury dostarczamy zleceniodawcy w formie elektronicznej, w pliku PDF. Termin płatności to 3 dni. Rachunek bankowy, na który zleceniodawca dokonuje płatności to mBank: 55 1140 2004 0000 3502 7959 7748.

– Po zaksięgowaniu wpłaty produkcja w postaci gotowej, w najwyższej możliwej jakości zostanie udostępniona w ciągu 24 godzin. Okres ten może ulec wydłużeniu z przyczyn logistycznych jak np. wyjazd lub z powodu czasowej niezdolności do świadczenia usług w wyniku chorób czy zdarzeń losowych.

– Zleceniodawca nie jest uprawniony do potrąceń z należnej kwoty. Potrącenia mogą być dokonywane jedynie w drodze prawomocnego wyroku sądu.

 

LICENCJA LUB PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH

 

– O ile nie postanowiono inaczej, firma cnw media po zamknięciu produkcji domyślnie udziela zleceniodawcy bezterminowej licencji na wykorzystywanie powstałych utworów zgodnie z deklarowanym przeznaczeniem.

– Licencja udzielana jest wyłącznie zleceniodawcy i nie można przenosić jej na inne firmy czy osoby trzecie.

– Bezterminowa licencja obejmuje gotowe produkcje audiowizualne w całości. Niedozwolone jest ingerowanie w produkcje, nanoszenie zmian do gotowych produkcji, a w szczególności domontowywanie innych ujęć, napisów, animacji, grafik, głosu innego lektora, logotypów, co mogłoby doprowadzić widza do błędnego przekonania, że to firma cnw media odpowiada za produkcję.

– Bez naszej wyraźnej, pisemnej zgody niedozwolone jest wykorzystywanie pojedynczych ujęć lub fragmentów stworzonych przez nas produkcji w cudzych utworach.

– Firma cnw media dopuszcza możliwość przeniesienia praw autorskich na zleceniodawcę, co wymaga uregulowania w odrębnej umowie.